Anasayfa     Site Haritası     İletişim     Şikayet ve Önerileriniz     English
Kurumsal Ürünlerimiz Acentelerimiz Hasar İşlemleri Sıkça Sorulanlar Bilgi Toplumu Hizmetleri
Hakkımızda
Ticaret Sicil ve Ana Sözleşme
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üst Yönetim
Ortaklık Yapısı
İnsan Kaynakları
Mali Tablolar
Kurumsal Yönetim
Vergi Uygulamaları
Kar Dağıtım Politikası
Vergi Uygulamaları 

VERGİ UYGULAMALARIMIZ


2008 yılının Mart ayında yürürlüğe giren “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik”e göre sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve her türlü değişiklik ve gelişmeden haberdar edilmesi için sigortacı tarafından yerine getirilecek görevlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve bu yönetmelik kapsamında sigorta poliçeleri üzerinden alınan vergiler ve fonlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Sigortacılık Faaliyetine İlişkin Vergiler ve Fonlar

·        Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

·        Yangın Sigorta Vergisi (YSV)

·        Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu

·        Güvence Hesabı

·        Kurumlar Vergisi

 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28. ve sonraki maddelerinde BSMV düzenlenmiştir. Söz konusu verginin yükümlüsü sigorta şirketleri olup, katma değer vergisinde olduğu gibi bir ara yükümlülüktür ve vergi netice itibari ile hizmetlerden yararlanan kimselere yansıtılmaktadır. 6802 sayılı Kanunun 28. maddesine göre, “Banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muamele vergisine tabidir.”

 

Gider Vergileri Kanununun 29. maddesinde hangi işlemlerin BSMV’den istisna olduğu belirlenmiştir. Buna göre istisnaya tabi işlemlerden bazıları şunlardır:

·        Banka ve sigorta şirketleri ile emeklilik şirketlerinin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar

·        Mükerrer sigorta muameleleri ve retrosesyon işlemleri dolayısıyla alınan prim, komisyon vesair paralar

·        Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleriyle tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısıyla alınan paralar

·        Nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısıyla alınan paralar

·        İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar.

 

Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Böylece, iptal edilen BSMV'lerin sonraki dönemlerde indirimine imkan tanınmaktadır. Bir sonraki dönemde indirilemeyen vergiler, daha sonraki dönemlerin beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir.

 

Kanunun 47. maddesine göre, sigorta şirketlerinin bir ay içerisindeki vergiye tabi işlemlerini, 46. maddede belirtilen bilgilerin yer aldığı beyanname ile izleyen ayın 15. günü akşamına kadar işlemlerin bağlı bulunulan vergi dairesine beyan etmeleri gerekmektedir.

 

BSMV’nin nispeti Kanunda % 15 olarak belirtilmiş olup, Bakanlar Kurulu bu oranını % 1’e kadar indirmeye ve % 15 oranını aşmamak üzere yeniden tespite yetkilidir. Bakanlar Kurulu kendisine tanınan bu yetkiyi en son 16.08.1991 tarih ve 20962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.08.1991 tarih ve 91/2072 sayılı kararıyla kullanmış ve BSMV genel oranını % 5 olarak belirlemiştir.

 

Yangın Sigorta Vergisi (YSV)

Yangın Sigorta Vergisiyle ilgili hükümler, “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu”nun 5. Bölümünde düzenlenmiştir. Kanunun 40. maddesine göre “belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler Yangın Sigorta Vergisi’ne tabidir.”  Verginin mükellefi sigorta şirketleridir.

 

Yangın Sigorta Vergisi’nin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri nedeniyle alınan primlerin tutarı olup, belirlenen matrah üzerinden ödenecek Yangın Sigorta Vergisi oranı % 10’dur.

 

Sigorta şirketleri, bir ay içindeki Yangın Sigorta Vergisi’ne tabi muamelelerini izleyen ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı oldukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve tarh edilen Yangın Sigorta Vergileri’ni aynı sürede ödemeye mecburdur.

 

Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu

Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu, 19.07.1998 tarih ve 23407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliği ile oluşturulmuştur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 91. maddesine göre tahsil edilen % 5 Mali Sorumluluk Sigortası payı bu fona aktarılır.

 

Güvence Hesabı

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14üncü maddesiyle oluşturulan Güvence Hesabı, 26.07.2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvence Hesabı Yönetmeliği" ile düzenlenmiş ve gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

 

·        Her yıl sigorta şirketlerinin zorunlu sigortalar için tahsil ettikleri toplam safi primlerin % 1'i

·        Her yıl sigorta şirketlerinin Yeşil Kart Sigortaları için tahsil ettikleri toplam safi primlerin %0,05'i

·        Zorunlu sigorta yaptıranların safi primlerinin % 2'si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri katılma payları

·        Yeşil Kart Sigortası yaptıranların safi primlerinin %0,05'i oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri katılma payları

 

Güvence Hesabı kapsamında bulunan sigortalar ise;

·        Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

·        Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

·        Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

·        Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

·        Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

·        Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri’dir.

 

Sigorta Şirketlerinin Kurumlar Vergisi

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1. Maddesine göre; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefidir. Bu durumda sigorta şirketleri, ister Anonim Şirket statüsünde ister kooperatif statüsünde kurulsun kurumlar vergisi mükellefi olup bir hesap dönemi içinde elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisine tabidir. Hukuki statüleri gereği kurumlar vergisine tabi olan sigorta şirketleri, bu özellikleri itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak zorundadırlar.


Güncel
 
 
Kişisel Verilerin Korunması Powered by Esproit